[1]
N. . Mikhalchenkova, S. . Bolshakov, y Y. . Bolshakova, «STRATEGIES OF ADOLESCENTS’ DELINQUENT BEHAVIOR AND REASONS FOR ITS EMERGENCE», INCLU, pp. 519-526, ene. 2020.