[1]
I. . Jakubovskaya, O. . Makunina, E. . Bykov, V. Kraynik, M. . Kolokoltsev, y E. . Romanova, «TEENAGER’S RESPIRATORY SYSTEM VALUES DYNAMICS », INCLU, pp. 426-439, jul. 2020.