[1]
H. . Vasianovych, O. Budnyk, M. . Klepar, T. . Beshok, T. . Blyznyuk, y K. . Latyshevska, «PRAGMATISM IN PHILOSOPHY OF INCLUSIVE EDUCATION STUDIES AND PROBLEMS OF TEACHER TRAINING1», INCLU, pp. 59-73, jun. 2020.