VASILYEVICH RYABOV, . V. .; VASILYEVICH KIRILLOV, V. .; GARIFOVICH REZAKOV, R. .; ILYINICHNA MUZAFAROVA, N. . INTERNATIONAL PRACTICE OF PROFESSIONAL INTEGRATION OF PEOPLE WITH DISABILITIES: EDUCATIONAL PROGRAMS. Revista Inclusiones, p. 42-53, 30 mar. 2021.