(1)
Pivneva, S. .; Vitkovskaya, N. .; Sergeevna Sizova, Y. .; Nikolaevna Gorlacheva, E. . MONITORING AND ANALYSIS OF ACADEMIC PERFORMANCE AT UNIVERSITY BY MEANS OF SOCIAL NETWORKING SERVICES. INCLU 2019, 400-413.