[1]
Jakubovskaya, I. , Makunina, O. , Bykov, E. , Kraynik, V., Kolokoltsev, M. y Romanova, E. 2020. TEENAGER’S RESPIRATORY SYSTEM VALUES DYNAMICS . Revista Inclusiones. (jul. 2020), 426-439.